Pro děti

 
ODDÌLENÍ PRO DĚTI
knihy jsou uspořádány abecedně, podle pøíjmení autorù
(případně názvu, pokud není autor uveden)
a rozdìleny do tøí skupin podle vìku a barevnì oznaèeny


M/I do 9 let červeně
M/II od 9 do 12 let zeleně
M/III od 12 let modře
nauèná literatura je dále ještì rozdìlena podle tématických skupin MDT
(mezinárodní desetinné tøídìní)
0 - Všeobecnosti.
1 - Filozofie.
2 - Náboženství.
3 - Spoleèenské vìdy.
5 - Matematika. Pøírodní vìdy.
6 - Užité vìdy.
7 - Umìní. Architektura. Fotografie. Hudba. Sport.
8 - Jazykovìda. Literatura.
9 - Zemìpis. Dìjiny.

èasopisy pro dìti
BRAVO
BRAVO GIRL
ÈTYØLÍSTEK
DÍVKA
KAÈER DONALD
TOM A JERRY
ZEMÌ POHÁDEK


Do knihovny si také mùžete pøijít zahrát i stolní hry.

Kontakt: 558 694 795  E-mail: knihovna@hnojnik.cz