Výpůjční řád

 

   Registrovaným čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem a poskytne knihovně osobní údaje. To je jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Knihovna je oprávněna tyto údaje zpracovávat pro svoji registraci čtenářů a je proto registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22,130 00 Praha 3.

Za dětì přebírají odpovědnost rodiče.

Na základě vyplněné přihlášky dostane čtenář čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

Na cizí průkaz si nelze dokumenty půjčovat.

Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit a za poplatek 10,- Kč mu bude vystaven nový.

Výpůjční doba je u knih 4 týdny, u časopisů 2 týdny!

  • Knihy, které nejsou v knihovně k dispozici, si může čtenář vyhledat v elektronickém souborném katalogu nebo na Internetu a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby si je za cenu poštovného objednat z kterékoliv knihovny v ČR.
  • Pracovníci knihovny mohou bez udání důvodů zkrátit výpůjční lhůtu, při druhé žádosti je čtenář povinen dokumenty předložit.
  • Cenné encyklopedie , slovníkové, jazykové a umělecké publikace jsou přístupné jen v prostorách knihovny - absenčně se půjčují jen na zvláštní písemnou stvrzenku na dobu jednoho týdne.
  • Čtenář nese odpovědost za půjčené dokumenty a nesmí je půjčovat dalším osobám. Všechny zapůjčené dokumenty je povinen vrátit do data vyznačeného na stvrzence. Pokud knihy nestihne vrátit může požádat o prodloužení osobně, telefonicky nebo formou SMS na čísle 723 289 749 nebo elektronickou poštou na adrese pujcovna.knihovna@hnojnik.cz.
  • Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení, který je u knih 80,- Kč, u časopisů 30,- Kč nebo do výše ceny fotokopie dokumentu. Zjištěná poškození jsou čtenáři povinni ohlásit v knihovně, jinak za ně sami odpovídají a bude po nich požadována náhrada.
  • Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.
  • Návštěvníci mohou ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem vznášet připomínky, stížnosti ,doporučení a přání týkající se provozu knihovny a jejích služeb čtenářům.
  • Hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníky knihovny k odebrání čtenářského průkazu.
  • Zvláštní přílohu tvoří ceník služeb knihovny a sankční poplatky za nedodržení výpůjčních lhůt, kterou průběžně schvaluje rada Obce Hnojník.
Kontakt: 723289749  E-mail: knihovna@hnojnik.cz